Jylhän Sähköosuuskunnan säännöt

 

jylhän sähköosuuskunnan logo

 

SÄÄNNÖT

Jylhän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT

Merkitty kaupparekisteriin 14.06.2012

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Jylhän Sähköosuuskunta ja kotipaikka Kauhava.

 

2 § Tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen, harjoittamalla energiantuotantoa, -jakelua ja myyntiä, tähän toimintaan liittyvää tarvikekauppaa, sekä asennus- ja korjauspajatoimintaa. Näitä palvelujaan osuuskunta voi tarjota jäsenilleen myös tytär- ja osakkuusyhteisöjen välityksellä. Osuuskunta voi myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Osuuskunnan palveluksia voivat käyttää hyväkseen, mikäli osuuskunnan kokous ei toisin päätä, muutkin kuin jäsenet.

 

3 § Jäseneksi pääseminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

 

4 § Osuus ja vapaaehtoinen osuus

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä (1) osuudella. Osuuskunta voi antaa jäsenille myös vapaaehtoisia osuuksia (vapaaehtoiset osuudet tuottavat oikeuden osuuskunnan omaisuuteen maksupäivästä alkaen). Osuuskunnan kokous päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään vapaaehtoisten osuuksien antamisesta.

 

5 § Osuusmaksu

Maksu osuudelta eli osuusmaksun nimellisarvo (osuusmaksu) on sata (100) euroa. Osuusmaksu sata (100) euroa on maksettava heti jäseneksi liityttäessä.

 

6 § Pääsymaksu ja maksut liittymästä

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle pääsymaksu korvaukseksi jäseneksi pääsemisen tuottamasta edusta. Pääsymaksun, joka saa olla enintään kymmenentuhatta (10.000,00) euroa, hallintoneuvosto vahvistaa vuodeksi kerrallaan sen perusteen mukaan, että pääsymaksun pitää vastata, mitä kutakin osuutta kohti tulee vararahastosta ja siitä lisäarvosta, joka osuuskunnan omaisuudella harkitaan todellisuudessa olevan kirjanpitoarvoon nähden.

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu ja liittymän ylläpitomaksu korvaukseksi jäsenen sähköjohtojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksista. Liittymismaksun ja liittymän ylläpitomaksun suuruuden vahvistaa hallintoneuvosto vuodeksi kerrallaan käyttäen perusteena jäsenen sähkönkäyttöpaikan (sähköliittymän) sulakekokoa. Liittymismaksu on suoritettava jäsenen jokaisesta uudesta sähköliittymästä sekä vanhasta liittymästä, jos sen sulakekokoa suurennetaan. Pääsymaksu on suoritettava rahassa heti osuuskuntaan jäseneksi liityttäessä. Liittymismaksu peritään, sen mukaan kuin hallintoneuvosto lähemmin määrää, rahassa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun sähkönkäyttöpaikka on kytketty osuuskunnan sähköverkkoon.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa osuusmaksuun, on vapaa pääsymaksun suorittamisesta. Jäsenen liittymismaksu voidaan siirtää kolmannelle tai palauttaa jäsenelle sen mukaan kuin kulloinkin voimassa olevissa asianomaisen viranomaisen vahvistamissa yleisissä sähköntoimitus- ja liittymisehdoissa on määrätty. Mitä ylempänä jäsenen liittymismaksusta ja liittymän ylläpitomaksusta on määrätty, koskee myös muita palvelujen käyttäjiä kuin jäseniä. Pääsymaksua ei palauteta.

 

7 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

 

8 § Osuuskunnan siirtoverkoston rakentamis- ja kunnossapitovastuu

Osuuskunta hankkii ja pitää kunnossa sähköenergian siirtoa varten tarpeelliset johdot ja muut laitteet sähkölaitoksen verkon ja jäsenen sähköasennusten väliseen liittämiskohtaan saakka.

 

9 § Käyttömaksut

Maksut sähkön käytöstä lasketaan hallintoneuvoston vahvistamien sähkönmyynti- ja sähkönsiirtohinnastojen mukaisesti.

 

10 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto. Niin kauan kuin vararahasto ei nouse laissa tarkoitettuun vähimmäismäärään, pannaan siihen

 1. pääsymaksut ja jäseniltä tulevat korvaukset sekä
 2. sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin jäljempänä sen kohdalla määrätään.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

 

11 § Ylijäämä

Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.

Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin tai jaetaan jäsenille.

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille joko korkona tilikauden loppuun mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille tai ylijäämän palautuksena sen mukaan, miten jäsenet ovat tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan palveluita.

 

12 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta saa valtuutettuna käyttää jäsenen aviopuoliso tai hänen täysivaltainen lapsensa tahi ottolapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneista. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, valituksi tulee se, jonka saama äänimäärä on suurin. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä hallitukseen, hallintoneuvostoon, tilintarkastajaksi tai muutoin samanlaisiin tehtäviin. Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan

suljetuin lipuin, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

 

13 § Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina,
 2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen,
 3. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajain kertomus,
 4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseenmukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,
 7. määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja sekä tilintarkastajien palkkiot,
 8. valitaan hallintoneuvoston jäsenet,
 9. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä,
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

 

14 § Kokouskutsu

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta hallintoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä tahi vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet tai joka on muutoin osuuskunnan tiedossa. Kokouskutsu on tämän lisäksi pidettävä nähtävillä osuuskunnan konttorissa vähintään viikon ajan ennen kokousta.

 

15 § Hallintoneuvosto

Osuuskunnalla on hallintoneuvosto, johon kuuluu viisitoista (15) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan jäsen, joka ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Hallintoneuvoston jäsenenä ei voi olla hallituksen jäsen eikä toimitusjohtaja.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa iältään vanhin hallintoneuvoston jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten lukumäärästä.

Hallintoneuvoston kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Äänestys hallintoneuvoston kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan oikeaksi todistettava. Pöytäkirja on vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.

 

16 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa ja muualla näissä säännöissä määrätään:

 1. valvoa, että osuuskunnan hallintoa hoidetaan sopusoinnussa lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston omien päätösten kanssa,
 2. ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa, ja määrätä, kuka toimii toimitusjohtajan sijaisena hänen ollessaan estyneenä,
 3. valita hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannusten korvausperusteet,
 4. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista,
 5. antaa hallitukselle ohjeita, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä,
 6. päättää osuuskunnan kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen luovuttamisesta,
 7. ajoittain vähintään kahdella jäsenellään tarkastuttaa osuuskunnan hallintoa, taloutta ja tuotantolaitoksia, minkä tarkastuksen tulos on esitettävä tarkastuksen jälkeen ensiksi pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa ja merkittävä pöytäkirjaan,
 8. päättää osuuskunnan suhteesta muihin järjestöihin,
 9. vahvistaa tilinpäätöksen perusteet,
 10. tarkastaa hallituksen toimintakertomus sekä antaa se, oma lausuntonsa, tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selitykset osuuskunnan kokoukselle,
 11. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouspaikasta sekä määrätä se sanomalehti, jossa kokouskutsu julkaistaan, ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

17 § Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat neljä (4) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan lisäksi valita kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ei saa valita osuuskunnan toimitusjohtajaa eikä toimihenkilöä. Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

 

18 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valitulle varajäsenelle ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan oikeaksi todistettava. Pöytäkirjat on vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä. Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 1. ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavassa asemassa olevan henkilökunnan,
 2. päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen kiinnityttämisestä,
 3. antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen samoin kuin prokuran, ja
 4. valmistelee hallintoneuvoston käsiteltävät

 

19 § Toiminimenkirjoitus

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että siihen oikeutetut kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut toiminimen kirjoittamisoikeuden.

 

20 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.

 

21 § Tilintarkastus

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

 

22 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta. Osuusmaksu palautetaan välittömästi jäsenen erottua osuuskunnasta ja palautus maksetaan osuuskuntalain 10:4 §:ssä mainituin tavoin. Nopeutettu palautus koskee niin osuusmaksua kuin vapaaehtoisia osuuksiakin. Nopeutettua palautusta voidaan tehdä vahvistetun taseen osoittamasta jakokelpoisesta ylijäämästä enintään 10 % osuuspääomasta. Jäsenen pyynnöstä vapaaehtoisia osuuksia voidaan palauttaa jäsenen eroamatta osuuskunnasta, mikäli jäsen nostaa vapaaehtoisia osuuksiaan niin jäsen ei voi ostaa uusia vapaaehtoisia osuuksia ennen kuin vuosi on kulunut edellisestä nostosta.

 

23 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus päästä jäseneksi

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

 

24 § Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta;

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestään johtuvia velvollisuuksiaan,
 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia,
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti,
 4. tai jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen

Jäsenen erottamisesta päättää hallintoneuvosto.

 

25 § Purkaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

 

26 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästö päätetään jakaa jäsenille, toimitetaan jako jäsenten kesken niiden suhdelukujen perusteella, jotka saadaan, kun kunkin osuuksien luku kerrotaan niiden vuosien luvulla, mitkä kukin on ollut osuuskunnan jäsenenä. Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenyys lasketaan tällöin ensimmäisen siirtäjän jäseneksi tulopäivästä.

 

27 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

 

28 § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia, sähkömarkkinalakia ja sen nojalla Energiateollisuus ry:n suosittelemia, kulloinkin voimassa olevia ja Energiamarkkinaviraston vahvistamia sähkön myyntisähkön toimitus- ja liittymisehtoja.