Tietoa sähköverosta

Sähköveroa peritään sähkön kulutuksesta, ja se koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja laskutetaan asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä, jonka jälkeen Jylhän sähköosuuskunta tilittää veron valtiolle.

Tietoa sähköverosta

Sähköveroa peritään sähkön kulutuksesta, ja se koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja laskutetaan asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä, jonka jälkeen Jylhän sähköosuuskunta tilittää veron valtiolle.

Yksityisasiakkaat kuuluvat veroluokkaan I. Veroluokkaan II voivat hakeutua yritykset, joiden toimialana on teollinen tuotanto tai ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisäksi II-veroluokan veroa maksetaan konesaleissa tai lämpöpumpuissa, joiden teho on vähintään 500 kW.

Veromalli perustuu sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1260/96).

Kierrosnopeusmittari sähkökeskuksen kannessa

Veroluokkien I ja II erot

Veroluokka II kattaa teollisuuden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn sähkönkäytön sekä konesalit ja lämpöpumput, joiden teho on vähintään 500 kW.

Veroluokka I koskee kaikkea muuta sähkönkäyttöä, kuten yksityistalouksia, maataloutta, rakentamista, julkishallintoa ja palvelualoja.

I-veroluokan vero on tällä hetkellä 2,79372 snt/kWh sis. alv 24 % (2.4.2024)

II-veroluokan vero on tällä hetkellä 0,07812 snt/kWh sis. alv 24 % (2.4.2024)

Mikä oikeuttaa veroluokka II:n sähköveroon?

Veroluokka II:n veroa maksetaan teollisuudessa ja ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä sekä konesaleissa ja lämpöpumpuissa, joiden teho on vähintään 500 kW.

Vuodesta 2022 lähtien konesalit, joiden teho on vähintään 500 kW, voivat olla oikeutettuja alempaan veroluokkaan, jos ne täyttävät laissa määrätyt energian hyödyntämis- tai energiatehokkuuskriteerit.

Voimalinja ja pilviä

Mikä katsotaan teolliseksi toiminnaksi?

Alempaan veroluokkaan oikeuttavaksi teolliseksi toiminnaksi katsotaan toiminta, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) tai B (kaivostoiminta ja louhinta). Teollisuus sisältää myös alaluokan E38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) toiminnan.

Lisäksi veronpalautusta voi saada ammattimaisesta kasvihuoneviljelystä.

II-veroluokan sähkön mittaaminen

Veroluokan II käyttöön toimitettu sähkö on aina mitattava erikseen. Veroluokkaan II kuuluvan käyttäjän on annettava Jylhän sähköosuuskunnalle kirjallinen vakuutus kuulumisestaan tähän luokkaan.

Sähköverolain 4 §:n 2 momentin mukaan alemman veroluokan sähkön tulee olla erikseen mitattu.

Jos mitään selvitystä ei ole esitetty tai erillistä sähkön mittausta ei ole tehty, Jylhän sähköosuuskunta toimittaa käyttäjälle sähköä, josta suoritetaan korkeampi, eli veroluokan I vero.

Kun sähköä toimitetaan kiinteistölle, jossa on sekä veroluokkaan I että II oikeuttavaa toimintaa, tulee sähkön kulutus pystyä mittaamalla erittelemään. Jos eri veroluokkien kulutusta ei mitata, kaikki yrityksen hankkima sähkö on veroluokan I mukaista.

Lisätietoa sähkön verotuksesta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Kuinka yrityksen veroluokkaa voi vaihtaa?

  1. Yrityksen tulee selvittää itse, kuuluuko toiminta alempaan sähköveroluokkaan.
  2. Yrityksen tulee toimittaa Jylhän Sähköosuuskunnalle allekirjoitettu vakuutus hakeutumisesta alempaan veroluokkaan. Lomakkeen voi pyytää asiakaspalvelustamme puh 06 434 6300 tai sähköpostitse jylhan.sahko@jylhaos.fi
  3. Yrityksen tulee rekisteröityä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin, koska sähkön II-veroluokan sähköveroon oikeutetut toimijat ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt.

Takautuva veronpalautus

Sähkönkäyttäjä voi hakea takautuvasti veronpalautusta veroluokkien I ja II erotuksesta, jos sähkö on hankittu veroluokalla I, mutta yrityksellä on ollut oikeus veroluokan II sähköön.

Palautusta haetaan Verohallinnolta erillisellä palautushakemuksella OmaVerossa. Palautusta voi hakea korkeintaan kuluvalta vuodelta ja sitä edeltävältä kolmelta vuodelta.

Verohallinnon sähköiseen tuensaajarekisteriin rekisteröityminen

Teollisuusyritykset, jotka käyttävät Veroluokan II sähköä, ovat EU-komission ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tuensaajia. Koska verovelvollisia ovat sähköverkonhaltijat eivätkä loppukäyttäjät, Verohallinnolla ei ole tarvittavia tietoja tukea saavista yrityksistä.

Teollisuusyritysten, jotka käyttävät Veroluokan II sähköä, tulee rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle.

Rekisteröityminen tuensaajaksi tapahtuu Omavero-palvelussa.