Vuosikertomus 2023

Tilinpäätös

Toimintakertomus

Taloudellinen ja toiminnallinen katsaus

Osuuskunnan kokonaisliikevaihtoa kertyi yhteensä 14 496 418,60 € (vuonna 2022: 18 035 206,25 €) ja siinä oli laskua edelliseen vuoteen 19,6 %.

Liikevaihdon laskuun oli useita syitä. Suurin vaikuttava tekijä oli sähkön markkinahintojen merkittävä lasku edelliseen vuoteen verrattuna ja sen vaikutus sähkön myyntituottoihin. Osuuskunnan toimitusvelvollisten ja ulkopuolisten asiakkaiden myyntihintojen lasku toimintavuonna vaikutti myös liikevaihdon laskuun.

Sähkön myynnin liikevaihto oli 10 539 706,97 € (13 967 193,05 €) ja verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 3 743 696,14 € (3 912 355,20 €). Sähköenergian hankintahinnat kokonaisuudessaan laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 25,1 %.

Tuloslaskelmassa henkilöstökulut olivat 1 215 702,67 € (1 121 586,39 €), nousua edelliseen vuoteen oli 8,4 %. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentamiset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 706 900,96 € (694 136,04 €).

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 471 100,84 €, mikä oli 298 166,78 € edellistä vuotta enemmän. Rahoitustuotot olivat 1 297 421,08 € (919 563,77 €). Nousu johtui siitä, että osinkotuotot olivat edelliseen vuoteen verrattuna suuremmat.

Verkkoliiketoiminnan tilikauden ylijäämä nousi ja oli 243 356,52 € (142 181,54 €) ja sähkön myyntiliiketoiminnan tilikauden ylijäämä oli muiden liiketoimintojen kanssa 1 102 047,73 €. Edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti parempi. Silloin alas kirjattiin Voimajunkkarit Oy:n kautta Fennovoimaan sijoitettu pääoma, joka vei tuloksen alijäämäiseksi.

Tilinpäätössiirrot olivat 732 756,29 € ja tuloveroa tuli maksettavaksi 160 688,98. Osuuskunnan tilikauden ylijäämäksi muodostui tilinpäätössiirtojen ja tuloveron jälkeen 1 345 404,25 €.

Jäsenmäärän kehitys: 1.1.2023 jäseniä oli 1 019, joilla osuuksia yhteensä 35 322 ja vuoden lopussa jäseniä oli 1 004, joilla osuuksia 36 434.

Toimintakauden aikana sijoitettiin päästöttömään energiatuotantoon EPV Energia Oy:n kautta Närpiön Norrskogenin tuulivoimaprojektiin ja uuden EPV Aurinkovoima Oy perustamiseen sekä seurattiin OL3 valmistumista. Voimajunkkari Oy:n kautta katsottiin voimaosakeyhtiön VSF:n ja Fennovoiman tapahtumia ja toimintaa.

TVO:n sähköntuotanto vuonna 2023 oli yhteensä 24,67 TWh. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 91,9 %. Olkiluoto 3 -laitosyksikkö (OL3) aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa 2023 ja sen käyttökerroin oli 75,2 %.

Osuuskunnan omistamalla Jylhänkosken vesivoimalalla ja varavoimageneraattoreilla tuotettiin vuoden aikana sähköenergiaa yhteensä 1,19 GWh. EPV Energia Oy:n kautta vesivoimalla tuotettua energiaa tuli osuuskunnalle vähän yli 30 GWh toimintavuonna.

Osuuskunnan sähkön toimitus omalle alueelle oli vähän yli 71 GWh, laskua edelliseen vuoteen nähden oli 0,5 %. Kokonaishankinta nousi 13,3 % ja oli 190 GWh, josta myynti muihin verkkoihin ja pörssiin oli vähän yli 116 GWh. Häviötä verkon energiatoimituksessa muodostui alle 3 GWh.

Osuuskunnan periaatteena ei ole maksimoida voittoja vaan osuuskunnan tehtävänä on toimittaa jäsenilleen ja asiakkailleen edullisia energiapalveluja. Tämän periaatteen mukaan tullaan jatkossakin toimimaan osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden parhaaksi. Osuuskunnan sääntöihin on valmisteilla päivityksiä ja tarkennuksia, joilla saatetaan osuuskunnan säännöt ajantasaisiksi. Uudet säännöt esitetään osuuskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi keväällä 2024.

Henkilökunnan lukumäärä ja palkat

Henkilökunnan määrä oli vuoden päättyessä 18 henkilöä. Palkkoja henkilökunnalle ja luottamushenkilöille maksettiin 1 087 611,64 € (1 033 451,22 € vuonna 2022), josta luontoisetujen osuus 27 409,29 € (17 507,16 € vuonna 2022).

Jylhän Sähkön kiinteistö

Tulevaisuuden näkymät

Osuuskunta panostaa investointistrategian mukaisesti CO2 vapaan energian hankintaan. Tuulivoima-, aurinkovoima- ja muita tuotantoprojekteja on suunnitteilla ja osuuskunta päättää tulevaisuudessa, missä määrin ja millä osuudella niihin sitten osallistutaan. Osuuskunta rahoittaa Lapuan Heininevan aurinkovoimaprojektia seuraavan vuoden aikana sitoumuksen mukaisesti. Osuuskunnalla on EPV Energia Oy:n kautta monipuolinen tuotantoportfolio. Portfoliossa olevia tuotantoja pyritään käyttämään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoimaan mahdollisimman hyvin markkinahintaan nähden. Tulevaisuudessa päästöllisten tuotantolaitosten käyttö on riippuvainen päästöoikeuksien ja raaka-aineiden hintatasosta sekä markkinatilanteesta.

Fennovoima projektiin osuuskunta on sitoutunut Voimajunkkarit Oy:n kautta. Osuuskunnan takausvastuut vieraasta pääomasta on tässä 4 518 540,00 €. Osuuskunta tulee vastaamaan niihin velvoitteisiin, mitkä sitä sitovat, että saadaan saatettua projekti loppuun käsiteltyyn tilaan.

Säävarman verkon rakentamiseen liittyvät investointimahdollisuudet ja -suunnitelmat muuttuvat, kun energiaviranomaisten ilmoittamat muutokset otetaan käyttöön vuodesta 2024 alkaen. Energiaviraston uudet verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2027 ja 2028–2031 tulevat voimaan vuoden 2024 alussa. Uudet valvontamenetelmät pienentävät sähköverkkoyhtiöiden sallittua liikevaihtoa etenkin pitkällä aikavälillä ja heikentävät merkittävästi yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Lähes kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hakevat Energiaviraston päätöksiin muutosta markkinaoikeudessa.

Sähkön myynnissä on myös haasteita tulevaisuudessa. Kilpailu sähkömarkkinoilla on kova ja tärkeimmäksi kilpailutekijäksi on muodostunut hinta.

Osuuskunnan asiakkaat ovat osoittaneet kiinnostusta aurinkosähköjärjestelmiin ja tämä tulee Jylhän verkkoalueella lisäämään hajautettua sähköntuotantoa myös tulevaisuudessa. Osuuskunta pitää tärkeänä, että on mukana aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotossa.

 

Mahdolliset riskit

Ukrainan ja Venäjän välisen sodan seurauksena riski on kasvanut, että Suomen omavaraisuus energian tuotannon suhteen ei riitä. Mikäli sähkötuotantolaitoksiin tulee toimintahäiriöitä esim. pidempien pakkasjaksojen aikana, joudutaan varautumaan säännöstelyyn. Tämä johtaisi siihen, että sähkön hankinta- ja markkinahinnat nousevat merkittävästi ja osuuskunnan varautuminen joustoihin ja sääntelyihin toteutuisi.

Muut mahdolliset riskit tulevaisuudessa sähkönmyyntiliiketoiminnan kannattavuuteen ovat, että markkinasähkön hinta laskee huomattavasti nykytilanteesta ja tuotantohinnat nousevat tai tuotannon volatiliteetti aiheuttaa ongelmia hinnoittelussa.

Energiasektori on vahvasti säännelty toimiala ja varsinkin verkkoliiketoiminta. Viranomaisten päätökset, jotka aiheuttavat muutoksia määrittelyissä ja laskentaperiaatteissa, ovat muuttaneet toiminnan suhteellista kannattavuutta.

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Osuuskunta tulee vastaamaan Voimajunkkarit Oy:lle niihin rahoitusvelvoitteisiin jotka sitä sitovat, kunnes projekti saadaan saatettua loppuun. Muuten osuuskunnalla ei ole tiedossa muita sellaisia olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole mainittu toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa.

 

Hallituksen esitys

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämästä 1 345 404,25 € siirretään vararahastoon 0,00 € ja käytetään osuuspääoman korkoon jäsenille enintään 236 821,00 € ja loput ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

 

Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen vuoden 2023 vuosikertomukseen, tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen jättäen ne osuuskuntakokouksen käsiteltäväksi ehdottaen samalla, että vuosikertomus hyväksyttäisiin ja tilinpäätös vahvistettaisiin. Puollamme vuosiylijäämän käyttöä hallituksen toimintakertomuksessaan esittämällä tavalla.

Kauhavalla huhtikuun 17. päivänä 2024

Jussi Somppi, puheenjohtaja
Jouni Lammi, sihteeri

Katso Vuosikertomusluvut 2023