Vuosikertomus 2022

Tilinpäätös

Toimintakertomus

Osuuskunnan kokonaisliikevaihtoa kertyi yhteensä 18.035.206,25 € (v. 2021 11.716.681,14 €) ja siinä oli nousua edelliseen vuoteen 53,9 %. Liikevaihdon nousuun oli useita syitä. Suurin vaikuttava tekijä oli sähkön markkinahintojen vaikutus sähkön myyntituottoihin. Vaikka hankintahinnat nousivat esim. korkeiden päästöoikeuksien takia, niin ennätyksellisen korkeat markkinahinnat kompensoivat tilannetta. Sähkön myynnin liikevaihto oli 13.967.193,05 € (7.741.150,29 €) ja verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 3.912.355,20 € (3.917.971,97 €).

Sähköenergian hankintahinnat kokonaisuudessaan nousivat 90 %.

Tuloslaskelmassa henkilöstökulut olivat 1.121.586,39 € (1.031.063,60 €), nousua edelliseen vuoteen oli 8,8 %. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentamiset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 694.136,04 € (580.546,89 €). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1.172.934,06 €, mikä oli 202.263,15 € edellistä vuotta enemmän.

Rahoitustuotot olivat 919.563,77 € (1.117.511,86 €). Lasku johtui siitä, että osinkotuotot olivat edelliseen vuoteen verrattuna pienemmät.

Verkkoliiketoiminnan tilikauden ylijäämä laski 69,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 142.181,54 € (461.337,95 €).

Jylhän Sähköosuuskunnan sijoitus 5.898.769,85 € Voimajunkkarit Oy:n kautta Voimaosakeyhtiö SF:n ja Fennovoiman ydinvoimalaan kirjattiin alas. Tulos ennen alaskirjausta olisi ollut lähes edellisen vuoden tasoa. Tulos alaskirjauksen jälkeen, ennen tilipäätössiirtoja ja veroja päätyi alijäämäiseksi -2.595.003,88 €. Tilipäätössiirrot olivat -620.472,31 € ja tuloveroa tuli maksettavaksi 361.068,87. Osuuskunnan tilikauden alijäämäksi muodostui tilinpäätössiirtojen ja tuloveron jälkeen -3.576.545,06 €.

Osuuskunnalle tuli Suomen Energiavarat Oy:n kautta 823.200,00 € sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta.

Jäsenmäärän kehitys: 1.1.2022 jäseniä oli 1033, joilla osuuksia yhteensä 35262 ja vuoden lopussa jäseniä oli 1019, joilla osuuksia 35322.

Toimintakauden aikana sijoitettiin päästöttömään energiatuotantoon EPV Energia Oy:n kautta Närpiön Norrskogenin tuulivoimaprojektiin, seurattiin OL3 valmistumista ja sijoitettiin Voimajunkkari Oy:n kautta Fennovoimaan. Närpiön Norrskogeniin rakennetaan 17 uutta tuulivoimalaa. Tämän EPV Energian kuudennen tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tuulipuiston vuotuinen tuotto on noin 300 000 megawattituntia sähköä ja se on tuotannossa vuoden 2023 alkupuolella.

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2, sähköntuotanto vuonna 2022 oli laitosten historian viidenneksi korkein 14 464 GWh. Olkiluoto 3 EP –laitosyksikön käyttöönotto eteni vuoden 2022 aikana. Laitosyksikkö kytkettiin valtakunnan sähköverkkoon maaliskuussa 2022.Testauksia tehtiin ja 30.9. päästiin ensimmäistä kertaa täydelle teholle. Ongelmia oli välillä, 18.10. tuotanto keskeytyi syöttövesipumppujen rikkoutumisen takia. Parhaillaan käynnissä olevan koekäyttöohjelman jälkeen säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa huhtikuussa 2023.

Fennovoiman ydinvoimaprojekti ei tule toteutumaan ja osuuskunta on alaskirjannut tähän mennessä Voimajunkkarit Oy:n kautta siihen sijoitetun pääoman. Fennovoima ilmoitti 2.5.2022 päättäneensä Hanhikivi 1 -voimalan laitostoimitussopimuksen RAOS Projectin kanssa johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Tämän lisäksi Fennovoima on käynnistänyt useita välimiesmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä eri Rosatom- yhtiöitä vastaan ja vaatinut vahingonkorvauksia viivästyksistä, kyvyttömyydestä toimittaa projekti sekä muista tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista. Vahingonkorvausvaatimusten yhteismäärä on tällä hetkellä yhteensä lähes 2 miljardia euroa. Jylhän Sähköosuuskunnalla on sopimusvelvoitteet Voimajunkkarit Oy:n kautta asiaan.

Osuuskunnan omistama Jylhänkosken vesivoimala tuotti vuoden aikana puhdasta sähköenergiaa 1,43 GWh. Tuotantomäärä oli edellistä vuotta noin 0,4 GWh suurempi.

Osuuskunnan sähkön toimitus omalle alueelle oli yli 71GWh, laskua edelliseen vuoteen nähden oli 5,7 %. Kokonaishankinta nousi 7,1 % ja oli 168 GWh, josta myynti muihin verkkoihin ja pörssiin oli yhteensä 93 GWh. Häviötä verkon energiatoimituksessa muodostui alle 4 GWh.

Energiavirasto on muuttanut kohtuullisen tuoton määrää ja yksikköhintoja viidennen valvontajakson aikana. Vuosille 2022-2023 pätee alennetut tuotto- ja yksikköhinnat, kun määritellään kohtuullisen tuoton määrää. Kun tuottoprosentti on alennettu ja markkinoilla olevat tarvikekustannukset nousevat niin säävarman verkon rakentaminen on taloudellisesti haasteellisempaa.

Osuuskunnan periaatteena ei ole maksimoida voittoja vaan osuuskunnan tehtävänä on toimittaa jäsenilleen ja asiakkailleen edullisia energiapalveluja. Tämä periaatteen mukaan tullaan jatkossakin toimimaan osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden parhaaksi.

 

Jylhän sähköosuuskunnan kyltti katolla.

Henkilökunnan lukumäärä ja palkat

Henkilökunnan määrä oli vuoden päättyessä 18 (17) henkilöä. Palkkoja henkilökunnalle ja luottamushenkilöille maksettiin 1.033.451,22 € (988 998,75 € vuonna 2021), josta luontoisetujen osuus 17.507,16 € (12.903,16 € vuonna 2021).

Työntekijä sähkökaapilla

Tulevaisuuden näkymät

Osuuskunta panostaa investointistrategian mukaisesti CO2 vapaan energian hankintaan. Tuulivoima-, aurinkovoima- ja pumppuvoimaprojekteja on suunnitteilla ja osuuskunta päättää tulevaisuudessa, missä määrin ja millä osuudella niihin sitten osallistutaan. Osuuskunta rahoittaa Närpiön tuulivoimaprojektia seuraavan vuoden aikana sitoumuksen mukaisesti. Osuuskunnalla on EPV Energia Oy:n kautta monipuolinen tuotantoportfolio. Portfoliossa olevia tuotantoja pyritään käyttämään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoimaan mahdollisimman hyvin markkinahintaan nähden. Tulevaisuudessa päästöllisien tuotantolaitoksien käyttö on riippuvainen päästöoikeuksien ja raaka-aineiden hintatasosta sekä tulevista poliittisista päätöksistä.

Osuuskunnalla on EPV Energia Oy:n kautta monipuolinen tuotantoportfolio. Portfoliossa olevia tuotantoja pyritään käyttämään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimoimaan mahdollisimman hyvin markkinahintaan nähden.

Fennovoima projektiin osuuskunta on sitoutunut Voimajunkkarit Oy:n kautta. Osuuskunnan takausvastuut vieraasta pääomasta on tässä 4.518.540,00 €. Osuuskunta tulee vastaamaan niihin velvoitteisiin, mitkä sitä sitovat, että saadaan saatettua projekti loppuunkäsiteltyyn tilaan.

Maaliskuun 12. päivänä 2022 klo 12.01 kytkettiin OL3 valtakunnan verkkoon ja sen jälkeen vuoden kestävän koekäyttövaiheen jälkeen on toivoa, että OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa huhtikuussa 2023.

Fennovoima projektiin osuuskunta on sitoutunut Voimajunkkarit Oy:n kautta. Osuuskunnan takausvastuut vieraasta pääomasta on tässä 4.518.540,00 €. Osuuskunta tulee vastaamaan niihin velvoitteisiin, mitkä sitä sitovat, että saadaan saatettua projekti loppuunkäsiteltyyn tilaan.

Säävarman verkon rakentamiseen liittyvät investointiaikataulut ja -suunnitelmat muuttuvat, kun energiaviranomaisten ilmoittamat muutokset otettiin käyttöön vuodesta 2022 alkaen.

Sähkön myynnissä on myös haasteita tulevaisuudessa. Kilpailu sähkömarkkinoilla on kova ja tärkeimmäksi kilpailutekijäksi on muodostunut hinta.

Datahubin ja mittaustietojärjestelmien suhteen valmistaudutaan vastaamaan 15 min tasepalveluun.

Osuuskunnan asiakkaat ovat osoittaneet kiinnostusta aurinkosähköjärjestelmiin ja tämä tulee Jylhän verkkoalueella lisäämään hajautettua sähköntuotantoa myös tulevaisuudessa. Osuuskunta pitää tärkeänä, että on mukana aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotossa

 

Mahdolliset riskit

Ukrainan ja Venäjän välisen sodan seurauksena riski on kasvanut, että Suomen omavaraisuus energian tuotannon suhteen ei riitä, jos tulee pitkiä pakkasjaksoja ja joudutaan varautumaan säännöstelyyn.

Tämä johtaisi siihen, että sähkön hankinta- ja markkinahinnat nousevat merkittävästi ja toimintavuoden haasteet ja riskit toistuisivat.

Muut mahdolliset riskit tulevaisuudessa sähkönmyyntiliiketoiminnan kannattavuuteen ovat, että markkinasähkönhinta laskee huomattavasti nykytilanteesta ja tuotantohinnat nousevat tai tuotannon volatiliteetti aiheuttaa ongelmia hinnoittelussa.

Energiasektori on vahvasti säännelty toimiala. Poliittiset päätökset, jotka aiheuttavat muutoksia sääntelyssä ja verotuksessa, ovat muuttaneet eri tuotantotapojen suhteellista kannattavuutta. Poliittisuudesta johtuen nämä muutokset ovat osin hankalasti ennakoitavissa ja saattavat siten lisätä riskejä yksittäisissä tuotantomuodoissa.

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Fennovoima projektiin osuuskunta on sitoutunut Voimajunkkarit Oy:n kautta. Osuuskunta tulee vastaamaan niihin velvoitteeseen, jotka sitä sitovat, että saadaan saatettua projekti loppuun käsiteltyyn tilaan.

Olkiluoto 3 -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa huhtikuussa 2023.

Muuten osuuskunnalla ei ole tiedossa muita sellaisia olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole mainittu toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa.

 

Hallituksen esitys

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämä 3.576.545,06 siirretään taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Osuuskunnan vapaan pääoman määrä edellisten tilikausien yli/alijäämätilillä on 21.733.137,36 euroa. Hallitus ehdottaa, että vapaata pääomaa käytetään osuusmaksun korkoon jäsenille enintään 211.932,00 euroa.

 

Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen vuosikertomukseen, tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen jättäen ne osuuskuntakokouksen käsiteltäväksi ehdottaen samalla, että vuosikertomus hyväksyttäisiin ja tilinpäätös vahvistettaisiin. Puollamme vuosialijäämän käyttöä hallituksen toimintakertomuksessaan esittämällä tavalla ja vapaan pääoman käyttöä osuusmaksun korkoon jäsenille.

Kauhavalla huhtikuun 24. päivänä 2023.

Jussi Somppi, puheenjohtaja
Jouni Lammi, sihteeri

Katso Vuosikertomusluvut 2022