Ehdotus uusiksi säännöiksi

Ehdotus Jylhän Sähköosuuskunnan uusiksi säännöiksi

Miten säännöt muuttuvat?

Päätösehdotuksessa esitetään useita, pääosin terminologisia, muutoksia, joilla sääntöjen sanamuotoja muutetaan vastaamaan tämänhetkistä toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. Merkittävimmiltä linjauksiltaan säännöt eivät muutu.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenmäärälle esitetään vähimmäis- ja enimmäismäärä, jolloin hallintoelinten jäsenmäärät saadaan nykyistä joustavammaksi.

Sääntömuutosten tavoite

Sääntömuutosten tavoitteena on selkeyttää jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia, muun muassa jäsenyyden alkamisen ja päättymisen osalta. Muutoksilla ei heikennetä osuuskunnan jäsenten oikeuksia esim. osuuskunnan purkautuessa.

Tällä hetkellä voimassa oleviin sääntöihin voit tutustua täällä: Jylhän Sähköosuuskunnan säännöt

Ehdotus uusiksi säännöiksi

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Jylhän Sähköosuuskunta ja kotipaikka Kauhava.

2 § Tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla energiantuotantoa, -jakelua ja -myyntiä, toimintaan liittyvää tarvikekauppaa, asennus- ja rakennustoimintaa sekä muuta energialiiketoimintaa.

Osuuskunta voi tarjota palvelujaan jäsenille myös tytär- ja osakkuusyhteisöjen välityksellä.

Osuuskunta voi myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Osuuskunnan palveluksia voivat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, mikäli osuuskunnan kokous ei toisin päätä eikä lainsäädäntö sitä rajoita.

3 § Jäsenyys

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty Jylhän Sähköosuuskunnan jäsen- ja omistajaluetteloon.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet päättyvät, kun hänen eroilmoituksensa on saapunut Jylhän Sähköosuuskunnalle tai kun hallintoneuvosto on päättänyt jäsenen erottamisesta. Perusosuuden siirtoilmoituksella on sama vaikutus kuin jäsenen eroilmoituksella.

Mikäli jäsen siirtää 5 §:n mukaisen Perusosuutensa ja siirronsaaja hyväksytään jäseneksi, hän saa samat oikeudet kuin siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan on haettava jäsenyyttä 25 §:n mukaisesti.

Kun jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai purkautuu, sen katsotaan eronneen osuuskunnasta.

4 § Pääsymaksu

Osuuskunnan jäsenyydestä on maksettava hallintoneuvoston vahvistama pääsymaksu. Hallintoneuvosto vahvistaa pääsymaksun määrän vuodeksi kerrallaan. Pääsymaksu saa olla enintään kymmenentuhatta (10.000,00) euroa.

Pääsymaksu vastaa sitä määrää, mikä kutakin osuutta kohti tulee vararahastosta ja osuuskunnan lisäarvosta, joka osuuskunnan omaisuudella harkitaan olevan kirjanpitoarvoon nähden. Lisäarvo määritetään hallintoneuvoston vahvistaman laskentatavan mukaisesti.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän oikeus Osuuteen on siirtynyt, samoin kuin muu siirronsaaja, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa, on vapautettu pääsymaksun suorittamisesta edellyttäen, että 25 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.

Pääsymaksu on maksettava osuuskunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemus.

Pääsymaksua ei palauteta.

5 § Perusosuus ja vapaaehtoinen osuus

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä (1) osuudella (”Perusosuus”). Perusosuuden osuusmaksu on maksettava osuuskunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemus.

Osuuskunta voi antaa jäsenille myös vapaaehtoisia osuuksia (”Vapaaehtoinen osuus”), jotka tuottavat oikeuden osuuskunnan omaisuuteen maksupäivästä alkaen. Osuuskunnan kokous päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään Vapaaehtoisten osuuksien antamisesta ja ehdoista.

Jäsenen pyynnöstä Vapaaehtoisia osuuksia voidaan palauttaa jäsenen eroamatta osuuskunnasta. Mikäli jäsen nostaa Vapaaehtoisia osuuksiaan, tämä ei voi ostaa uusia Vapaaehtoisia osuuksia ennen kuin vuosi on kulunut edellisestä nostosta.

Perusosuus ja vapaaehtoinen osuus yhdessä ”Osuus”.

6 § Osuusmaksu

Perusosuuden ja Vapaaehtoisen osuuden osuusmaksun nimellisarvo on sata (100) euroa.

7 § Jäsenten taloudellinen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

8 § Osuuskunnan jakeluverkon rakentamis- ja kunnossapitovastuu

Osuuskunnalle kuuluu sen toimialueen jakeluverkon rakentamis- ja kunnossapitovastuu kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

9 § Liittymismaksu, verkkopalvelumaksu ja sähkönmyyntihinnat

Liittymismaksu ja verkkopalvelumaksut vahvistetaan hallintoneuvostossa ja niiden määräämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskunnan toiminnan kannalta merkittävimmät sähkönmyyntisopimukset ja sähkönmyyntihinnaston, mikäli hallintoneuvosto ei erikseen ole valtuuttanut hallitusta päättämään asiasta.

10 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja. Vararahastoon voidaan ohjata osa ylijäämästä.

11 § Ylijäämä

Osuuskunnan kokous päättää ylijäämän käyttämisestä osuuskunnan tarpeisiin tai sen jakamisesta jäsenille.

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille joko korkona tilikauden loppuun mennessä täyteen maksetuille osuusmaksuille tai ylijäämän palautuksena sen mukaan, miten jäsenet ovat tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan palveluita.

12 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta saa valtuutettuna käyttää jäsenen aviopuoliso, avopuoliso tai hänen täysivaltainen lapsensa tahi ottolapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneista. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, valituksi tulee se, jonka saama äänimäärä on suurin. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä hallitukseen, hallintoneuvostoon, tilintarkastajaksi tai muutoin samanlaisiin tehtäviin.

Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

13 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina,

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3) esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomus,

4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle,

7) päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,

8) päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä tilintarkastajan palkkio,

9) valitaan hallintoneuvoston jäsenet,

10) valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 § Kokouskutsu

Osuuskunnan kokous kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella, jonka arvioidaan saavuttavan osuuskunnan jäsenet mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti.

Hallintoneuvosto päättää ilmoitustavasta ja siihen voidaan käyttää esimerkiksi jäsenten keskuuteen runsaasti leviävää sanomalehteä tai sähköisiä viestintävälineitä. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan lähettää kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet tai joka on muutoin osuuskunnan tiedossa.

Kokouskutsu pidetään lisäksi nähtävillä osuuskunnan konttorissa vähintään viikon ajan ennen kokousta.

15 § Hallintoneuvosto

Osuuskunnalla on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään viisitoista (15) henkilöä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan jäsen, joka ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa iältään vanhin hallintoneuvoston jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten lukumäärästä.

Hallintoneuvoston kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Äänestys hallintoneuvoston kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston jäsen.

16 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa ja säännöissä määrätään:

1) valvoa, että osuuskunnan hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti,

2) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa sekä nimetä toimitusjohtajan sijainen,

3) päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä,

4) valita hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannusten korvausperusteet,

5) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista,

6) antaa hallitukselle ohjeita, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä,

7) päättää osuuskunnan suhteesta muihin järjestöihin,

8) antaa lausuntonsa tilinpäätöksestä ja

9) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista.

17 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen jäsenille voidaan valita lisäksi enintään kaksi varajäsentä.

Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kalenterivuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

18 § Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa osuuskunnan kirjanpidon ja varanhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

19 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

20 § Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Toimitusjohtaja edustaa osuuskuntaa yksin.

Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa osuuskuntaa nimetylle osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

21 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

22 § Tilintarkastaja

Osuuskunnalle valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

23 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestään johtuvia velvollisuuksiaan,

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia,

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti,

4) jos jäsen toimintakykyä on rajoitettu ja siitä aiheutuu haittaa osuuskunnalle tai

5) jos jäsen asetetaan selvitystilaan, konkurssiin tai muutoin todetaan maksukyvyttömäksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallintoneuvosto.

24 § Osuuden palautus

Perusosuuden ja Vapaaehtoisen osuuden osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päätyttyä noudattaen hallintoneuvoston vahvistamia ohjeita ja kulloinkin voimassa olevaa osuuskuntalakia, ellei säännöissä toisin ole määrätty.

Osuusmaksu palautetaan jäsenelle vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättynyt. Osuusmaksulle ei makseta korkoa jäsenyyden päättymistä seuraavilta vuosilta.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan osuusmaksun palautuksen maksua voidaan lykätä yli vuodeksi tilikauden päättymisestä. Kuolinpesä voi käyttää oikeuksiaan yhteisen edustajan kautta 25 §:n mukaisen määräajan päättymiseen saakka.

Osuusmaksun palautus määritetään maksun palautusta edeltävän tilikauden käytettävissä olevan oman pääoman mukaisesti.

25 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan ja muun siirronsaajan oikeus päästä jäseneksi

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnan hallitukselle kahden (2) vuoden kuluessa kuolinpäivästä, ellei osuuskunnan hallitus kirjallisesta hakemuksesta erityisestä syystä myönnä määräajalle pidennystä. Hakemus määräajan pidentämisestä on tehtävä osuuskunnan hallitukselle ennen määräajan päättymistä.

Muulla siirronsaajalla, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa osuusmaksuun, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Siirronsaajan on ilmoitettava oikeudestaan osuuskunnalle kuuden (6) kuukauden kuluessa saannosta.

26 § Purkaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen osuuskunnan kokous, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästö päätetään jakaa jäsenille, toimitetaan jako jäsenten kesken niiden suhdelukujen perusteella, jotka saadaan, kun kunkin osuuden luku kerrotaan niiden vuosien luvulla, mitkä kukin on ollut osuuskunnan jäsenenä tai omistanut Vapaaehtoisen osuuden.

Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenyys lasketaan tällöin ensimmäisen siirtäjän jäseneksi tulopäivästä. Vapaaehtoisen osuuden suhdeluku määräytyy osuuden maksupäivän mukaisesti.

28 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous, Päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

29 § Yleismääräys

Muutoin osuuskunnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muita sen toimintaa koskevia säännöksiä ja viranomaismääräyksiä.